Regulamin projektu Erasmus+ oraz wyjazdów uczniów (mobilności)

Regulamin Projektu The Erasmus Code programu ERASMUS + Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne realizowanego przez uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach

 1. INFORMACJE OGÓLNE

1. Projekt realizowany jest w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2020r. w ramach programu: Erasmus + Edukacja Szkolna, Współpraca Szkół.

2. Projekt skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół w Kochanowicach.

3. W ramach realizacji projektu przewiduje się trzy wyjazdy do szkół partnerskich:

Francja ( luty 2019r.), Czechy ( kwiecień – maj 2019r.), Grecja (maj 2020r.) oraz wizytę partnerów projektu w naszej szkole ( wrzesień-październik 2019r.)

4. Językiem roboczym projektu jest język angielski.

5. Udział w projekcie jest dobrowolny oraz bezpłatny, gdyż jest realizowany ze środków Unii Europejskiej. Wyjazdy są opłacone z grantu otrzymanego przez szkołę (transport, zakwaterowanie, wyżywienie, dodatkowe ubezpieczenie), uczeń zobowiązany jest jednak posiadać kieszonkowe na drobne wydatki nie pokrywane z grantu.

6. Ogólne cele projektu:

 • uświadomienie oraz przybliżenie uczniom i nauczycielom różnorodności kultur, języków i wartości europejskich,
 • zaangażowanie uczniów w działania projektowe w celu kształtowania umiejętności kluczowych,
 •  rozwój współpracy międzynarodowej,
 • uświadomienie uczniom konieczności rozwijania swoich umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych w celu osiągnięcia w przyszłości sukcesu na rynku pracy.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

1. Uczniowie zainteresowani udziałem w projekcie otrzymają zadania do wykonania. Przy ocenie zadania koordynator bierze pod uwagę następujące aspekty: terminowość, zaangażowanie, atrakcyjność pomysłu, jego przydatność dla celów projektowych.

2.Uczeń zgłaszający chęć przystąpienia do projektu jest zobowiązany dostarczyć do koordynatora projektu zgodę rodziców / prawnych opiekunów na udział w projekcie;

3. Do zadań uczniów biorących udział w projekcie należy:

a. wspólnie z koordynatorem omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole;

b. zgodne zespołowe podejmowanie działań objętych projektem;

c. rzetelne i terminowe wypełniane obowiązków wynikających z prac przydzielonych w harmonogramie;

d. aktywne uczestnictwo w zajęciach The Erasmus Code

4. Uczniowie mogą korzystać z pomieszczeń szkoły do celów związanych z realizacją projektu w godzinach jej pracy wyłącznie pod opieką opiekuna lub innych nauczycieli.

5. Osobami realizującymi projekt są uczniowie oraz nauczyciele.

III. REZYGNACJA UCZESTNIKA Z UDZIAŁU W PROJEKCIE

1. Uczestnik ma prawo do rezygnacji w projekcie bez ponoszenia odpowiedzialności finansowej w przypadku gdy:

a. rezygnacja została zgłoszona na piśmie do koordynatora projektu;

b. rezygnacja musi być podpisana przez rodzica/opiekuna prawnego;

c. w przypadku zakwalifikowania się ucznia na wyjazd do szkoły partnerskiej i rezygnacji z tego wyjazdu, rodzic/opiekun prawny ucznia zobowiązuje się do poniesienia kosztów wynikających z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.).

IV. KRYTERIA WYBORU UCZNIÓW DO MOBILNOŚCI W RAMACH PROJEKTU

1. Aktywny udział w pracach projektowych.

2. Kultura osobista oraz cena zachowania (co najmniej ocena  dobra).

3. Wysoka frekwencja na zajęciach w szkole.

4. Postępy w nauce języka angielskiego, komunikatywny stopień znajomości języka.

5. Brak przeciwwskazań medycznych.

6. Deklaracja goszczenia ucznia z zagranicy.

7. Zadeklarowanie przyjęcia ucznia ze szkoły partnerskiej nie jest równoznaczne z zakwalifikowaniem się do wyjazdu.

8. Wyboru uczniów do wyjazdu dokonuje zespół ds. projektu. Rekrutacja odbywa się przed kolejnymi mobilnościami przez cały czas trwania projektu.

9. W przypadku, gdy wystąpi problem z wyłonieniem uczestników wyjazdu według określonych powyżej kryteriów, zostanie przeprowadzone losowanie wśród uczniów biorących udział w projekcie.

10. Jeżeli uczeń zakwalifikowany do wyjazdu zgłosi rezygnację, na jego miejsce zostanie wybrany uczeń z listy rezerwowej. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji ( w szczególności koszty biletu lotniczego) ponosi rodzic / opiekun prawny ucznia.

11. Ogłoszenie wyników rekrutacji zostanie przekazane osobom zakwalifikowanym indywidualnie.

12. Wszelkie kwestie nieujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.

14.Koordynator oraz opiekunowie projektu nie odpowiadają za zmiany wynikające z przyczyn zewnętrznych lub od nich niezależnych.

V. ZASADY UCZESTNICTWA W WYJAZDACH (MOBILNOŚCI)

 1. Uczeń może wziąć udział w wyjeździe wyłącznie za pisemną zgodą rodziców/opiekunów prawnych.
 2. Uczeń w terminie określonym każdorazowo przez koordynatora zobowiązany jest dostarczyć komplet dokumentów (zgoda rodziców, karta informacyjna danych osobowych) oraz pisemnego potwierdzenia zapoznania się z regulaminem wymiany. Ponadto, wymagana jest zgoda na udzielenie pomocy medycznej i posiadanie karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
 3. Przed wyjazdem organizowane jest spotkanie z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów wyjeżdżających, które ma na celu przekazanie niezbędnych informacji związanych z podróżą i pobytem za granicą.
 4. Uczeń zakwalifikowany do wyjazdu musi posiadać paszport lub dowód osobisty.
 5. W przypadku rezygnacji z wyjazdu ucznia zakwalifikowanego do tego wyjazdu bez uzasadnionej przyczyny, koszty wynikające z tej rezygnacji (zmiana nazwiska na bilecie lotniczym, odwołanie rezerwacji itp.) ponosi rodzic/opiekun prawny ucznia.
 6. Wszystkich uczestników wyjazdu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP, przeciwpożarowych i kodeksu ruchu drogowego.
 7. Każdy uczestnik wyjazdu zobowiązany jest zachowywać się kulturalnie, dbać o dobre imię szkoły i kraju oraz nie naruszać godności partnerów reprezentujących inną kulturę, religię czy przekonania.
 8. Każdy uczestnik zobowiązany jest dbać o swój bagaż i pieniądze, przedmioty wartościowe oraz o mienie i wyposażenie miejsca, w którym przebywa.
 9. Nauczyciele nie ponoszą odpowiedzialności za zagubienie przez uczestników pieniędzy oraz zagubienie lub zniszczenie przedmiotów wartościowych zabranych na wyjazd.
 10. Uczestnicy wyjazdu mają obowiązek napisania relacji dotyczącej wyjazdu oraz przygotowania prezentacji informującej o przebiegu spotkania. Uczniowie wykonują zadanie w języku polskim (wspólnie lub indywidualnie).
 11. Wszelkie kwestie nie ujęte w regulaminie będą rozstrzygane przez koordynatora projektu.
 12. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 13. W momencie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności, koordynator ma prawo zmiany postanowień powyższego regulaminu.
 14. W przypadku zaistnienia kwestii spornych, podjęcie decyzji będzie należało do komisji złożonej z dyrekcji szkoły, koordynatora i jednego z nauczycieli biorących udział w realizacji projektu.
 15. Treść regulaminu jest dostępna u koordynatora projektu oraz na stronie internetowej projektu.
Reklama